کلگه

بنای کلگه بلند گوراب سفلی دربخش شرقي منطقه سرابكلان و در محدوده داخل روستاي گوراب سفلي واقع شده است. اين بنا حدود  700  متر با تل شيروان فاصله دارد. اين بناي تاريخي كه به صورت تصادفي مورد شناسايي قرار گرفت از بناهاي دوره ي تاريخي است كه مطابق سبك معماري دوره ساساني و نمونه مصالح بكار رفته در اين بناها ساخته شده است.  طول بناي باقي مانده 12 متر با عرض یک سانتي متر در ارتفاع دو متري و زير طاق اندازه گيري شده است. مصالح بكار رفته در بنا همان مصلح بكار رفته در بناهاي شهر باستاني شيروان يعني سنگ لاشه وگچ مي باشد. سبك معماري بناي كلگه بلند گوراب با بناهاي دوره ي ساساني همخواني دارد.