گلسنگ

گلسنگ ها موجودات زنده عجیبی هستند که از راه همزیستی جلبک ها و قارچ ها به وجود می آیند. آن ها معمولا مسطح و به صورت پوششی عجیب و بدون ریشه هستند که اغلب روی سقف منازل، سنگ ها یا شاخه های درختان رشد می کنند. بعضی از آن ها نیز مثل یک درخت شاخه شاخه می شوند و رشد می کنند در حالی که بعضی دیگر از آنها از شاخه های درختان آویزان می شوند. بدنه اصلی یک گلسنگ را قارچ تشکیل می دهد؛ اما دارای سلول های جلبک نیز می باشد که از طریق فتوسنتز به ساخت غذا کمک می کند. گلسنگ ها به آهستگی رشد می کنند اما در نهایت می توانند مناطق وسیعی را تحت پوشش خود درآورند. بعضی از گل سنگ های خاص، بسیار قدیمی هستند و بعضی دیگر روی تخته سنگ هایی در قطب جنوب می رویند که قدمتی 10000 ساله دارند _ آن ها کهن ترین نمونه های حیات روی کره زمین هستند. پیکر گلسنگها از چند لایه تشکیل شده است :یک لایه نازک سخت فوقانی از ریسه های قارچ ,لایه جلبکی که بیشتر از سلولهای جلبک و یا سیانوباکتر ساخته می شودو پایین ترین و ضخیم ترین لایه ,از ریسه های قارچی که به طور سستی مجتمع شده اند ساخته شده است.این لایه ممکن است0.5mmضخامت داشته باشدو در انباشتن اب و حفظ رطوبت نقشی اساسی ایفا کند. گلسنگها,واقعا اشکال ویژه ای  از زندگی انگلی هستند زیرا در این رابطه ممکن است جلبک اصلا سودی نبرد زیرا قارچ بسیار سریعتر رشد می کند.شواهد مفصلی وجود دارد که قارچها با متابولیسم دیواره جلبک و یا سیانو باکتر ها مقابله می کنند .گلسنگها بسیار بادوام هستند احتمالا به این دلیل است که می توانند به سرعت خشک شوند و به یک حالت مقاوم و یا دوره کمون وارد شوند.اما با کمی رطوبت مانند شبنم صبحگاهی ,گلسنگها سریعا ابدار شده و فتو سنتز و رشد را از سر می گیرند.