جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

گورستان هلوج - نمایش محتوایی ایلام شناسی

 

 

گورستان هلوج

گورستان هلوج در استان ايلام، شهرستان ايوان و در سمت راست ورودی بخش زرنه قرار دارد. اين گورستان در فاصله 200 متری شمال شرقی تپه تاريخی قلا زرنه واقع شده است. نوع بافت خاک زمينهای اطراف، رسی آبرفتی و زراعی است.
مساحت محوطه محدوده ای به ابعاد 155×230 متر يعنی حدود 5/3 هکتار  است و ارتفاع آن نيز 150 سانتی متر مي باشد.
مواد فرهنگی از قبيل سفال درسطح محوطه به وفور ديده مي شود. سفالهای اين گورستان چرخ ساز با پخت كافي بوده و دارای تکنيک خوب ساخت می باشد. خميره سفالها بيستر نخودي و نيز قرمز كه روی برخی از قطعات سفال، پوشش گلی قرمز پوشانده است.
    با بررسي سفالهای موجود در سطح گورستان، اين منطقه مربوط به اوايل دوره تاريخی بوده كه با دوره سكونت بر روي تپه زرنه هم دوره مي باشد. با توجه به بررسي مواد فرهنگي به دست آمده می توان اين دوره تاريخي را با لايه پنجم شوش مقايسه نمود.
طبق روايات اهالي منطقه، وجه تسميه هلوج بدان دليل است که در گذشته عده ای از اقوام يهود در اين منطقه زندگی می کرده اند که بزرگ آنها فردی به نام هلوج يا هلوچ بوده که پس از وفات در محل گورستان فعلی دفن شده است.
    در كتاب گذر از ذهاب تا خوزستان اثر راولينسون از اين اثر به صورت مشترك با تپه زرنه مطالبي چند نوشته شده است. نويسنده كتاب اين منطقه را مركز شهر يهودي‌نشين اريوحان عنوان نموده است.
پرونده اين اثر جهت ثبت در فهرست آثار ملي كشور تهيه و ارسال شده است.