جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

گول سوو - نمایش محتوای موسیقی

 

 

گول سوو

ئه‌ر قه‌راره بمرم بیل گول سوو بمرم

وه‌ختێ ئه‌و عه‌تر شه‌وه ده‌یره ره‌ده‌و دوو بمرم

مردن ئاسایشه ئه‌ر بووگه نسیوم خوه‌شمه

سه‌د ده‌فه دوومه خڕێ یه‌ێ ده‌فه ئه‌ر بوو بمرم

چه‌مه‌رم نانه ده ئه‌و چوار ریانه وه گه‌له‌و

سازنه داگه‌سه‌لی تا وه کو‌ته‌ڵ کوو بمرم

ت وه قه‌وڵ م نه‌کردی، م وه قه‌ول ت بکه‌م !

چگمه ئه‌وج ک وه قه‌و‌ڵ پره‌ستوو بمرم

ده نه‌چیره‌یل شه‌نه‌چیر که‌ڵێ دیمه‌سه خه‌و

ئاخر گیانمه، یا زامن ئاهوو نه‌مرم

بمرم یا نه‌مرم؟ مامه ک بێ ت چه بکه‌م

گله‌یت هاته ملم، بێتره ئمڕوو بمرم

 

شاعر : حبيب بخشوده