فرکانس های پخش سیما

ایلام
آبدانان
ایوان
بدره
سرابله
دره شهر
دهلران
لومار
مهران
ایستگاه اول جام جم کانال 30 ، 36 ،46
ایستگاه دینار کوه 24 ، 43
کانال 21 ، 27
کانال 59 ، 65
کانال 25 ، 31
کانال 38 ، 44
کانال 23 ، 26
کانال 33 ، 39
کانال 23 ، 26
ایستگاه نخجیر 23 ، 26
ایستگاه داخل شهر 30 ، 36
             
ایستگاه مانشت 51 ، 57