فرکانس های پخش سیما

فرکانس های پخش سیما


نام شهرستان

شماره کانال

ایلام

ایستگاه جام جم: کانال 46

ایستگاه مانشت: کانال 57

ایستگاه نخجیر: کانال 26

آبدانان

ایستگاه دینارکوه: کانال 33(به زودی تغییر خواهد کرد)

ایستگاه هزاردر: کانال 36

ایوان

کانال 21 ، 27

بدره

کانال 23 ، 29

دره شهر

کانال 44

دهلران

کانال 26

سرابله

کانال 31

لومار

کانال 39

ملکشاهی

کانال 29

مهران

کانال 26

 

فرکانس های ماهواره ای

FR: ۱۲۳۰۲

SR: ۳۲۰۰۰

P: Horizontal

FEC: Auto

کانال دیجیتال :

۴۶ ، ۵۷ ، ۲۶

آنالوگ : کانال ۸