فرکانس های پخش سیما

ایلام
ایستگاه اول جام جم کانال 30 ، 36 ،46
ایستگاه نخجیر 23 ، 26
ایستگاه مانشت 51 ، 57
 
 
آبدانان
ایستگاه دینار کوه 24 ، 43
ایستگاه داخل شهر 30 ، 36
 
 
ایوان
کانال 21 ، 27
 
 
بدره
کانال 59 ، 65
 
 
سرابله
کانال 25 ، 31
 
 
دره شهر
کانال 38 ، 44
 
 
دهلران
کانال 23 ، 26
 
 
لومار
کانال 33 ، 39
 
 
مهران
کانال 23 ، 26