فرکانس های پخش سیما

نام شهرستان

شماره کانال

ایلام

ایستگاه جام جم: کانال 46

ایستگاه مانشت: کانال 57

ایستگاه نخجیر: کانال 26

آبدانان

ایستگاه دینارکوه: کانال 33(به زودی تغییر خواهد کرد)

ایستگاه هزاردر: کانال 36

ایوان

کانال 27

بدره

کانال 65

دره شهر

کانال 44

دهلران

کانال 26

سرابله

کانال 31

لومار

کانال 39

ملکشاهی

کانال 29

مهران

کانال 26

 

فرکانس های ماهواره ای

FR: ۱۲۳۰۲

SR: ۳۲۰۰۰

P: Horizontal

FEC: Auto

کانال دیجیتال :

۴۶ ، ۵۷ ، ۲۶

آنالوگ : کانال ۸