فرکانس های پخش رادیو

فرکانس های پخش رادیو


فرکانس دره شهر

فرکانس تلخاب

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

88/8

1

جوان

88/3

2

استانی

94/8

2

معارف

96/3

3

فرهنگ

106/8

3

فرهنگ

106/3

4

قرآن

100/8

4

قرآن

100/3

5

پیام

104/8

5

پیام

104/3

6

ورزش

92/8

6

ورزش

92/3

فرکانس بدره – گچ کوبان

فرکانس دهلران

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

88/0

1

جوان

88/2

2

ایران

90/0

2

معاررف

96/2

3

فرهنگ

106/0

3

فرهنگ

106/2

4

قرآن

100/0

4

قرآن

100/2

5

معارف

96/0

5

پیام

104/2

6

ورزش

92/0

6

ورزش

92/2

فرکانس میمه

فرکانس قلاجه – آسمان آباد

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

89/0

1

جوان

87/6

2

معارف

97/0

2

ایران

89/6

3

فرهنگ

107/0

3

فرهنگ

105/6

4

قرآن

101/0

4

قرآن

99/6

5

پیام

105/0

5

معارف

95/6

6

ورزش

93/0

6

ورزش

91/6

فرکانس ایوان

فرکانس جام جم

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

88/0

1

جوان

88/0

2

معارف

96/0

2

ایران

90/0

3

فرهنگ

106/0

3

فرهنگ

106/0

4

قرآن

100/0

4

قرآن

100/0

5

پیام

104/0

5

پیام

104/0

6

ورزش

92/0

6

ورزش

92/0

فرکانس لومار

فرکانس آبدانان

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

ایران

90/0

1

ایران

90/3

2

قرآن

100/0

2

فرهنگ

106/3

3

معارف

96/0

3

معارف

96/3

4

ورزش

92/0

4

ورزش

92/3

فرکانس چوار

فرکانس مهران

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

ایران

91/0

1

ایران

91/0

2

فرهنگ

107/0

2

فرهنگ

107/0

3

معارف

97/0

3

قرآن

101/0

4

ورزش

93/0

4

ورزش

93/0

فرکانس نخجیر

فرکانس آبدانان و شمال خوزستان

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

88/4

1

جوان

96/1

2

عربی

97/4

2

استانی

93/8

فرکانس سرابله

فرکانس ملکشاهی

ردیف

شبکه

موج

ردیف

شبکه

موج

1

جوان

88/0

1

جوان

89/0

2

قرآن

100/0

2

ایران

91/0

3

معارف

96/0

3

معارف

97/0

4

ورزش

92/0

4

قرآن

101/0