شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر شبکه سراسری 00:00
صدف 02:00
پرسمان 03:00
روایت عشق 04:00
ترتیل قرآن 05:00
ویژه اذان ظهر 13:20
ویژه اذان مغرب 17:45
قصه آدینه 19:00
پرسمان 20:10
خبر شبکه سراسری 21:00