شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر شبکه سراسری 00:00
شب های ایرانی 00:30
گشت و سیران 02:00
ترتیل قرآن 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
خبر شبکه سراسری 08:00
کلیدهای زندگی 08:50
خبر 10:00
هام دل و هام راز 11:30
خبر محلی 12:00
زمزمه احکام 13:45
خبر و تفسیر 14:00
خبر محلی 16:00
ده هوویرمان بوگ 16:15
کاشانه مهر 19:00
شاعر شنیدنی است 20:10
ویژه اذان مغذب 20:45
خبر شبکه سراسری 21:00
سازیان 23:00