شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر شبکه سراسری 00:00
پرسمان 00:08
شب های ایرانی 00:30
ترتیل قرآن 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
خبر شبکه سراسری 08:00
خبر 10:00
هام دل و هام راز (تکرار) 11:30
خبر محلی 12:00
خبر و تفسیر 14:00
خبر محلی 16:00
ده هوویرمان بوگ (تکرار) 16:15
قند و عسل 18:30
شاعر شنیدنی است 20:10
ویژه اذان مغذب 20:45
خبر شبکه سراسری 21:00
گشت و سیران 22:30
دعای کمیل 23:25