شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر شبکه سراسری 00:00
صدف 02:00
پرسمان 03:00
روایت عشق 04:00
ویژه اذان صبح 04:57
ترتیل قرآن 05:00
خبر شبکه سراسری 07:00
خبر شبکه سراسری 08:00
خبر 10:00
فراسو (تکرار) 11:00
هام دل و هام راز (تکرار) 12:30
خبر محلی 13:00
پرسمان 13:08
خبر و تفسیر 14:00
خبر محلی 16:00
زلال تاریخ (تکرار) 17:45
ویژه اذان مغرب 18:10
شاعر شنیدنی است 18:50
خبر شبکه سراسری 21:00
گشت و سیران 22:30
دعای کمیل 23:25